Ostrica Vermogensoplossingen
Privacy

Privacy

De toegang tot en het gebruik van deze website impliceert dat de bezoeker/gebruiker het onderstaande heeft gelezen en aanvaardt:

Ostrica respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij achten het van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. De regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden bij al onze activiteiten nageleefd.

Ostrica verwerkt persoonsgegevens voor het adviseren over en leveren van financiƫle diensten. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Ostrica uiterst zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Vastgelegde persoonsgegevens zijn beschikbaar voor Ostrica zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast gebruikt Ostrica deze gegevens voor activiteiten die zijn gericht op het verdiepen van de relatie met haar cliƫnten en ter voorkoming en bestrijding van fraude.

Ostrica zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van derden waarvan inschakeling noodzakelijk is voor het verrichten van de effectendiensten en/of effectentransacties en met uitzondering van het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden.

Indien anderstalige versies van het Privacy Statement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u deze indienen via ons email: info@ostrica.nl of gewone post:

Ostrica BV
Postbus 7851
1008 AB Amsterdam
Nederland

Dit Privacy Statement kan worden aangepast en/of gewijzigd zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient derhalve aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen bij het bezoeken van deze website.