Ostrica Vermogensoplossingen
Disclaimer

Disclaimer

De toegang tot en het gebruik van deze website impliceert dat de bezoeker/gebruiker het onderstaande heeft gelezen en aanvaardt:

Algemeen
Deze website wordt beheerd door Ostrica BV, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Prof. J.H. Bavincklaan 2 te Amstelveen. Ostrica is een effecteninstelling met een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam op grond van de Wet Toezicht Effectenverkeer 1995. Ostrica is tevens lid van het Dutch Securities Institute (DSI).

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze website dient ter algemene informatievoorziening. De informatie op deze website is geen aanbieding of een uitnodiging van de zijde van Ostrica aan de bezoeker van deze website om op enigerlei wijze te handelen in effecten en/of gebruik te maken van de diensten van Ostrica.

Aan de inhoud van de website van Ostrica kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie op deze website is continue aan wijziging onderhevig en deels afkomstig van derden. Ostrica betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de informatie, maar garandeert niet dat de informatie compleet, accuraat en/of actueel is, noch aanvaardt Ostrica enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van deze informatie. Ostrica aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Ostrica worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Ostrica.

Ostrica wijst bezoekers aan deze website op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en/of fouten kunnen voordoen. Ostrica aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijke toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van deze website, alsmede voor enige vertraging of fout in de verzending of ontvangst van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van deze website.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers dienen rekening te houden met de risico’s verbonden aan het verhandelen van financiële instrumenten. Het is de verantwoordelijkheid van de belegger zelf alle nuttige informatie te verzamelen om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van Ostrica BV

Intellectuele eigendomsrechten
De rechten op deze website en de informatie behoren toe aan Ostrica of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ostrica niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier.

Wijzigingen disclaimer
Deze disclaimer kan worden aangepast en/of gewijzigd zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient derhalve aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen bij het bezoeken van deze website.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Op deze website en deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.
Ten aanzien van bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het Privacy Statement van Ostrica.